مکان های توریستی نجف آباد

ردیف

نام یا شهرت محل گردشگر (اکوتوریسم)

نشانی

۱

کوه سرخ نهضت آباد

بخش مرکزی

۱۴ km نهضت آباد

۲

مزرعه شیخ نهضت آباد

بخش مرکزی

نجف آباد – جاده نهضت آباد

۳

استخر ذخیره آب

کشاورزی – حاجی اباد

بخش مرکزی

جنب صنایع روستایی

۴

چاه غلامرضا جوزدان

بخش مرکزی

حاشیه جاده ورودی جوزدان

۵

فضای اطراف امامزاده ساره مریم جوزدان

بخش مرکزی

روستای جوزدان

۶

استخر ذخیره آب همت

بخش مرکزی

روستای همت آباد

۷

چاه قائمیه و امام صادق

همت آباد

بخش مرکزی

روستای همت آباد

۸

پارک لاله و پارک هزار گل

نجف آباد

بخش مرکزی

شرق نجف آباد

۹

پارک جنگلی نجف آباد

بخش مرکزی

شمال شهر نجف آباد

۱۰

کوههای اله اکبر لااله الاالله و

پنجی نجف آباد

بخش مرکزی

شمال شهر نجف آباد

۱۱

پارک کوهستان نجف آباد

بخش مرکزی

شمال شهر نجف آباد

۱۲

پارک جنگلی

شهر گلدشت

بخش مرکزی

شهر گلدشت

۱۳

چشمه خرم نجف آباد

بخش مرکزی

کنار دانشگاه آزاد نجف آباد

۱۴

کوه سه شارچه جوزدان

بخش مرکزی کنار دانشگاه مخابرات

۱۵

چشمه علی مردان

نهضت آباد

بخش مرکزی

کنار کوه سرخ

۱۶

کوه دره انجیری نجف آباد

بخش مرکزی

کنار گذر دانشگاه آزاد

۱۷

پارک آزادگان نجف آباد

بخش مرکزی

نجف آباد - آزادگان

۱۸

پارک گل تپه شهر دهق

بخش مهردشت

شهر ده

۱۹

قنات قاسم آباد

هسنیجه

بخش مهردشت 

 km ۵ روستای هسنیجه

۲۰

چاه و چشمه لاوج

هسنیجه

بخش مهردشت

۶ km روستای هسنیجه

۲۱

کوه سید گلدره

بخش مهردشت

ابتدای روستای گلدره

۲۲

زعفرانکاری و برداشت

زعفران – علی اباد

بخش مهردشت

باغات اطراف روستا

۲۳

کوه شاه و قنوات آن

اشن

بخش مهردشت

جنوب روستای اشن

۲۴

پارک امامزاده بابا پیرگلدره

بخش مهردشت

داخل بافت امامزاده

۲۵

کوه و رزین هسنیجه

بخش مهردشت

روبروی پارک اداری مهردشت

۲۶

امامزاده بابا نورالدین اشن

بخش مهردشت

۱ kmروستای اشن

۲۷

مزرعه حسام آباد اشن

بخش مهردشت

km ۳۰جنوب غربی اشن

۲۸

بافت مسکونی

 روستای دماب

بخش مهردشت

روستای دماب

۲۹

کوه کنار امامزاده بابا پیرگلدره

بخش مهردشت

روستای گلدره

۳۰

باغات سنتی و قدیمی

روستای هسنیجه

بخش مهردشت

روستای هسنیجه

۳۱

کوه مراد حسین آباد

بخش مهردشت

شرق روستای حسبن آباد

۳۲

غاردولوله حسین آباد

بخش مهردشت

شرق روستای حسین آباد

۳۳

منطقه حفاظت شده

قمشلو

بخش مهردشت

شکارگاه محلی

۳۴

مزرعه شنستان

خیرآباد

بخش مهردشت

شمال روستای خیرآباد

۳۵

کوه سپید نهال

علی آباد

بخش مهردشت

شمال علی اباد

۳۶

پارک امامزاده سید

 شمس الدین علویجه

بخش مهردشت

شهر علویجه

۳۷

چشمه امامزاده لافرح

علویجه

بخش مهردشت

شهر علویجه

۳۸

غار چارکوهه علویجه

بخش مهردشت

شهر علویجه

۳۹

چشمه آسیاب میانی

 اشن

بخش مهردشت

 ضلع شرقی اشن

۴۰

مزرعه چغا سوخته اشن

بخش مهردشت 

 ضلع غربی روستای اشن

۴۱

چشمه بلقویی

 حسین آباد

بخش هردشت 

 غرب حسین آباد

۴۲

چشمه میستن

 حسین آباد

بخش مهردشت

غرب حسین آباد

۴۳

دره گلی چی حسین آباد

بخش مهردشت 

 غرب حسین آباد